máy ép viên r?a chén hai l?p

  • nóng
    Máy ép viên r?a chén hai l?p ZPTX420-17G

    Máy ép viên r?a chén hai l?p ZPTX420-17G

    ZPTX420-17G này ???c thi?t k? riêng cho s?n xu?t máy tính b?ng hai l?p. C?u trúc c?a máy làm máy tính b?ng r?a chén hai l?p này ???c t?ng c??ng m?nh m?, có th? ch?u ???c áp l?c m?nh h?n. Các cú ??m và ch?t c?a máy tab máy r?a chén hai màu này dài h?n so v?i máy d?p máy tính b?ng quay th?ng th??ng, b?m và ch?t, và có th? ch?u ???c mài mòn nhi?u h?n vì kh?ng gian ti?p xúc l?n h?n. áp su?t c?a máy ép viên thu?c t?y r?a hai l?p này cao h?n nhi?u so v?i máy ép viên quay tiêu chu?n. Vì v?y, máy làm máy tính b?ng r?a chén này c?ng có th? ???c s? d?ng nh? máy tính b?ng clo.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật