Máy ép viên nén t?c ?? cao t? ??ng GZPK720 ?? ??t tiêu chu?n FAT

07-09-2021

Máy ép viên nén t?c ?? cao GZPK720-65B này ???c mua t? m?t nhà s?n xu?t d??c ph?m t?i ??a ph??ng t?i Trung Qu?c và khách hàng ?? ??n nhà máy c?a chúng t?i ?? ki?m tra máy ép viên t?c ?? cao t? ??ng vào ngày 6 tháng 9 n?m 2021 và hài lòng ch?p nh?n máy.

Máy ép viên t?c ?? cao t? ??ng này có hai nhóm con l?n ép, và m?i nhóm bao g?m con l?n ép chính và con l?n ép tr??c, c? hai ??u có th? cung c?p áp su?t 100kn.

T?c ?? ép ?n ??nh kho?ng 390000 chi?c m?i gi? theo viên tròn 13mm.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật