Detegent Tablet Máy D?p T?i Cusotmer 'c?a Work Shop

H.jpg

bi-l?p máy ch?t t?y r?a tablet báo chí này ?? ???c mua b?i m?t trong nh?ng khách hàng Trung Qu?c c?a chúng t?i. L?p ch?t t?y r?a máy làm viên thu?c ??i ???c s? d?ng cho máy tính b?ng báo ch?t t?y r?a c?a hai màu s?c nh? d??i ?ay. máy tablet b?m quay này r?t thích h?p cho vi?c s?n xu?t các lo?i thu?c t?y r?a. Và các hình d?ng viên thu?c ch?t t?y r?a có th? ???c tùy ch?nh b?i khách hàng. Kích th??c chu?n th??ng là 26X26X14MM, kho?ng 12gram m?i m?nh.

C?a hàng làm vi?c Detegent Tablet Máy D?p T?i Cusotmer c?a

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật